Bijzondere vormen van geregeld vervoer

De Bijzondere Vormen van Geregeld Vervoer (BVGV) omvatten het geheel van diensten van openbaar vervoer verricht per autobus en per autocar t.a.v. welbepaalde categorieën personen, volgens een vooraf bepaalde frequentie en met een vast uurrooster.

Doordat ze aan een specifieke behoefte beantwoorden, dragen deze bijzondere vormen van geregeld vervoer bij tot een betere mobiliteit (schoolvervoer, pendelbussen naar commerciële centra, ...).

Ze zijn zowel een alternatief voor als een aanvulling op het gewoon geregeld vervoer.

Meer concreet...

De betrokken vervoerdiensten kunnen als volgt gekenmerkt worden:

  • het gemeenschappelijk vervoer van reizigers over de weg; 
  • diensten met vastgelegde frequenties, een traject en welbepaalde stopplaatsen;   
  • het uitgevoerd vervoer: 
   -  tegen rechtstreekse of onrechtstreekse vergoeding;

 -
 of zonder vergoeding, in het kader van het leerlingenvervoer met voertuigen met meer dan 6 plaatsen.

Twee elementen onderscheiden de bijzondere vormen van geregeld vervoer van het gewoon geregeld vervoer: 

   -  ze hebben een lagere frequentie 
   -  ze zijn bestemd voor specifieke doelgroepen

Welke reglementering ?

Behoudens de specifieke wetsbepalingen aangaande de sectoren Onderwijs (gemeenschapsbevoegdheid) en Verkeer (federale bevoegdheid), werden de grondbeginselen ter regeling van de Bijzondere Vormen van Geregeld Vervoer hoofdzakelijk neergelegd in de besluitwet van 30 december 1946.

Welke categorieën van personen worden vervoerd?

De volgende diensten vallen onder de bijzondere vormen van geregeld vervoer:

  • het vervoer van leerlingen en mindervaliden van de schoolinstellingen van de Vlaamse en de Franse Gemeenschap,
  • het leerlingenvervoer van private schoolinstellingen (bv. de Europese scholen, British School...),
  • het dagelijks intern schoolvervoer, d.w.z. naar het zwembad, gezondheidscentrum, sportcentrum, enz.
  • het vervoer van kinderen tijdens vakantiekolonies of van en naar speelpleinen,
  • het vervoer van werknemers van bedrijven en administraties,
  • en andere vormen van vervoer die betrekking hebben op andere instellingen of handelszaken, zoals homes, dagcentra, pendeldiensten van winkelcentra, enz.

Welke formulieren ?

Een vraag?

De cel BVGV van de directie Taxi's van het Brussels Gewest staat te uwer beschikking om u te informeren, raad te geven en om u te helpen bij de te ondernemen stappen.

Kathy Soetens - T 02 204 18 06 – ksoetens@sprb.brussels
Aanvraagformulier voor toegang tot het beroep: fponcelet@sprb.brussels

Adres: CCN - Vooruitgangstraat 80/1 - 1035 Brussel

Realized by means of Brussels UrbIS®©