Mobiliteitscommissie

De Gewestelijke Mobiliteitscommissie (GMC) is een van die plaatsen waar een aantal heel verscheiden actoren mekaar op regelmatige basis kan ontmoeten: verschillende diensten van de gewestelijke administratie, gemeenten, openbare en private vervoersactoren (zowel de federale, Vlaamse als de Waalse), gebruikers (personen met een mobiliteitsbeperking inbegrepen), bewoners, vakorganisaties, werkgevers, enz.

De 78 leden krijgen er een unieke kans om samen te komen en te debatteren over thema’s en projecten die betrekking hebben op de mobiliteit.

Opdrachten

De opdrachten van de GMC zijn drievoudig (onderzoeken, evalueren en adviseren) en hebben betrekking op mobiliteit in het algemeen, het openbaar vervoer en de ruimtelijke ordening. Naast het feit dat elk regeringslid het advies van de GMC kan vragen, wordt er haar in het besluit ook de vrijheid verleend om op eigen initiatief een kwestie te behandelen die te maken heeft met haar bestaansreden.

Niet de probleemoplossing op korte termijn, maar wel een duurzame ontwikkeling wordt door de Commissie als leidraad genomen bij haar adviserende rol, waarbij het mobiliteitsvraagstuk globaal bekeken wordt.

Organisatie

De werkzaamheden van de GMC verlopen zowel in plenaire zittingen (6 vergaderingen in 2014) als in de vier gespecialiseerde afdelingen:

  • personen met beperkte mobiliteit
  • actieve modi (voetgangers en fietsers samen)
  • fietsen
  • goederen

De plenaire zitting is weliswaar de enige die bevoegd is om adviezen goed te keuren die bestemd zijn voor de Hoofdstedelijke Regering. Deze adviezen zijn gebaseerd op presentaties (van leden of genodigden) of op de werkzaamheden van de gespecialiseerde afdelingen. Wanneer de adviezen besproken worden, wordt er steeds gestreefd naar een consensus. Minderheidsstandpunten worden dus in de mate van het mogelijke vermeden. Het feit dat bijna alle adviezen unaniem zijn, geeft hen een groter gewicht wanneer ze geraadpleegd worden door de aanvrager.

In 2014 vonden er in de GMC 8 presentaties plaats voor advies en 8 louter ter informatie. Er werden niet minder dan 8 adviezen goedgekeurd, gemiddeld meer dan één per vergadering.

Meer info: jaarverslag GMC 2015

Adviezen tussen 2014-2017

Realized by means of Brussels UrbIS®©