Technische publicaties

Om inrichters van de openbare ruimte te helpen bij het uitwerken van hun projecten, kunnen ze een beroep doen op heel wat documenten. Het kan dan gaan om een gids met aanbevelingen voor het toegankelijk maken van de openbare ruimte voor personen met een beperkte mobiliteit, een vademecum voor bewegwijzering van fietsroutes, een code voor fietsinfrastructuur, enzovoort. Op deze pagina kan je een heel aantal referentiewerken terugvinden.

Voetgangersvoorzieningen

Fietsinfrastructuur

  • Publicaties van Brussel Mobiliteit

Het fietsvademecum van Brussel Mobiliteit biedt technische ondersteuning voor de verbetering van de fietsvoorzieningen, bestemd voor alle actoren die het fietsen in Brussel promoten. Aan de hand van tal van illustraties krijgen de wegbeheerders een reeks concrete oplossingen die aangepast zijn aan de meeste verkeerssituaties in de stad. Volgende nummers werden al uitgebracht:

Fietsvademecum - nr. 1

 Markering en signalisatie van beperkt eenrichtingsverkeer

 

Fietsvademecum - nr. 2

 Uitvoering van gemarkeerde fietspaden en fietssuggestiestroken

Fietsvademecum - nr. 3

 Fietsers en openbaar vervoer - Het ontwikkelen van een synergie

Fietsvademecum - nr. 4

 Fietsvoorzieningen op rotondes

Fietsvademecum - nr. 5

 Verhardingen voor fietsvoorzieningen

Fietsvademecum - nr. 6

 Wegmarkeringen en verlichting voor fietsvoorzieningen

Fietsvademecum - nr. 7

 Fietsparkeervoorzieningen

Fietsvademecum - nr. 8

 Fietsvoorzieningen op kruispunten

  • Andere publicaties van Brussel Mobiliteit

 Het charter "Bewegwijzering van de gewestelijke fietsroutes

 De studie "Fietsongevallen in stedelijke omgeving" heeft als doelstelling een aantal mogelijke acties aan te reiken, enerzijds op het gebied van fietsvriendelijke infrastructuur en anderzijds op het gebied van communicatie naar de weggebruikers, om zo de verkeersveiligheid op de gewestwegen te verhogen.

  Fietsplan 2010-2015

-->-->-->Vanaf 2004 werd Beperkt Eénrichtingsverkeer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest veralgemeend. Brussel Mobiliteit vroeg het BIVV om deze maatregel te evalueren door de ongevallen te bestuderen met fietsers in deze straten. Het rapport van dit onderzoek kan je hier downloaden: Veiligheid van fietsers en beperkt eenrichtingsverkeer.

English version: safety aspects of contrafow cycling

   
  • Andere publicaties

  In de 'Code de bonne pratique des aménagements cyclables' van het Waalse Gewest vinden ingenieurs en technici alle nuttige referenties om degelijke fietsvoorzieningen aan te leggen, maar ook iedereen met interesse in verkeersveiligheid kan er heel wat info in terugvinden.
  Het 'Vademecum fietsvoorzieningen' van het Vlaamse Departement Mobiliteit en Openbare Werken is een handleiding die kan bijstaan bij het uitwerken van voorzieningen voor de fietsers.
  Op de website van het BIVV kan je volgende publicaties bestellen:

  - Fietsvoorzieningen - Aanbevelingen voor fietsvriendelijke verkeersinfrastructuur
    - Communes cyclistes? Ça existe!? - Quelques pistes pour promouvoir l'usage du vélo dans votre commune

  • Autres publications de Bruxelles Mobilité

 La charte « Balisage vertical des Itinéraires Cyclables Régionaux »
L'analyse « Accidents de cyclistes en contexte urbain » a pour objectif de dégager des pistes d'actions en matière d'aménagement d'infrastructures favorables aux cyclistes et de communication envers les usagers, ceci pour une meilleure sécurité sur les routes régionales.
   

Specificaties voor de uitvoering van topografische opnemingen

Openbaarvervoerhaltes

Realized by means of Brussels UrbIS®©