Transport van gevaarlijke goederen over de weg

In het ADR, een document dat om de twee jaar wordt aangepast, staat omschreven wat wordt begrepen onder het begrip 'gevaarlijke goederen', hoe deze worden ingedeeld en hoe ze te herkennen.
Verder worden hierin ook de eisen beschreven voor verpakkingen, voertuigen en tanks; de vervoersvoorwaarden en ook de plichten van alle betrokken partijen.

Definitie

ADR is de afkorting van de Franse Titel van het Europees verdrag betreffende het internationaal vervoer van gevaarlijke goederen over de weg: "Accord européen relatif en transport international des marchandises Dangereuses par Route."

Het verdrag, dat uitgaat van het UNECE, werd momenteel ondertekend door 48 landen.

In het ADR, een document dat om de twee jaar wordt aangepast, staat omschreven wat wordt begrepen onder het begrip 'gevaarlijke goederen', hoe deze worden ingedeeld en hoe ze te herkennen.
Verder worden hierin ook de eisen beschreven voor verpakkingen, voertuigen en tanks; de vervoersvoorwaarden en ook de plichten van alle betrokken partijen.

Deze internationale regels zijn overgenomen in richtlijn 2008/68/EC, zoals gewijzigd.
Deze richtlijn wordt op haar beurt omgezet in Belgisch recht door het KB van 28 juni 2009, zoals gewijzigd en van toepassing gemaakt voor het nationale vervoer. Hiermee zijn de internationale regels ook van kracht binnen België. 

Bevoegde diensten

  • Voor informatie over explosieven

Het betreft de stoffen die vermeld zijn in de Koninklijke Besluiten van 3 september 1958 en 23 september 1958, artikel 69.
• Gevaarlijke goederen van de klasse 1
• De UN-nummers: 1204, 2059, 3343, 3357, en 3064 van de klasse 3
• De UN-nummers: 1310, 1320, 1321, 1322, 1336, 1337, 1344, 1347, 1348, 1349, 1354, 1355, 1356, 1357, 1517, 1571, 2852, 2907, 2555, 2556, 2557, 3317, 3319 en 3344 van de klasse 4.1
• De UN-nummers: 1942, 2067 en 2426 van de klasse 5.1
• UN 3268 van de klasse 9

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
Algemene directie Kwaliteit en Veiligheid
Afdeling Controle (Inspectie en certificaten) Centrale Dienst Springstoffen
Tel: 02 277 83 90
E-mail: ctrl.adr@economie.fgov.be

  • Voor informatie over radioactieven

Het betreft de gevaarlijke goederen van de klasse 7.

Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)
Dienst invoer en vervoer
Tel: 02 289 21 81
E-mail: transport@fanc.fgov.be

  • Voor informatie over het multimodale gedeelte alle klassen (RID, IMDG, ICAO Ti behalve 1 en 7)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Duurzame Mobiliteit en Spoorbeleid
Directie Multimodaliteit – Gevaarlijke Goederen
Tel: 02 277 39 04
E-mail: gevaarlijke.goederen@mobilit.fgov.be

  • Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor (RID)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Dienst voor Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen
Caroline Bailleux
Tel: 02 277 39 16
E-mail: caroline.bailleux@mobilit.fgov.be

  • Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen over de zee (IMDG)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Maritiem Vervoer
Patrick Van Lancker
Tel: 059 56 14 62
e-mail: Hazmat.Mar@mobilit.fgov.be

  • Voor informatie over het vervoer van gevaarlijke goederen per luchtvracht (ICAO TI)

FOD Mobiliteit en Vervoer
Directoraat-generaal Luchtvaart
Remko Dardenne
Tel: 02 277 43 67
E-mail: bcaa.dangerousgoods@mobilit.fgov.be
  • Voor informatie over het geregionaliseerde gedeelte alle klassen (behalve 1 en 7)

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Tel: 0800 94 001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels

Voor het Vlaams gewest:

Vlaamse Overheid
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid
Koning Albert II- laan 20 bus 2
Graaf de Ferraris-gebouw
1000 Brussel
E-mail: via contactpunt

Voor de wegcontroles ADR:

Vlaamse Overheid
Agentschap Wegen en Verkeer
Planning en Coördinatie
Koning Albert II- laan 20 bus 4
1000 Brussel
E-mail: planning.coordinatie@mow.vlaanderen.be

Voor het Waals gewest:

SPW Wallonie DRIGM – ADR/ADN
15 Avenue Prince de Liège
5100 Namur
Tel: 081 33 66 60
E-mail: adr.adn@spw.wallonie.be 

Opleidingen voor chauffeurs

Elke bestuurder van een transport van gevaarlijke goederen moet in het bezit zijn van een getuigschrift uitgereikt door de bevoegde overheid. Dit getuigschrift geeft aan dat ze een opleiding hebben gevolgd en geslaagd zijn in een examen over de bijzondere eisen die bij het vervoer van gevaarlijke goederen moeten worden vervuld. 

Deze opleiding moet gevolgd worden bij een door de bevoegde overheid erkende opleidingsinstelling.

Bij verlies of diefstal van uw certificaat moet u langs gaan op het politiekantoor om aangifte te doen van verlies/diefstal. De dienstdoende agent maakt dan een PV van verlies/diefstal op. Dit document moet u dan aan onze diensten bezorgen samen met een kopie van uw identiteitskaart en uw volledige, correcte adresgegevens. Een duplicaat van uw attest wordt daarna bezorgd op uw thuisadres. Een duplicaat wordt steeds verzonden naar uw thuisadres en nooit naar het adres van de firma waar u tewerkgesteld bent. Het certificaat is immers een persoonlijk document.

Opleidingen voor veiligheidsadviseurs

Zoals gesteld in de ADR regelgeving moet elke onderneming waarvan de bedrijvigheid het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg, of de met dit vervoer samenhangende activiteiten omvat, een of meer veiligheidsadviseurs voor het vervoer van gevaarlijke goederen aanwijzen.

Sommige firma’s zijn vrijgesteld van deze verplichting. Voor nadere informatie in verband hiermee zie KB van 5 juli 2006.

De voornoemde veiligheidsadviseur moet houder zijn van een scholingscertificaat dat geldig is voor het wegvervoer. Dit certificaat wordt afgegeven door de bevoegde overheid na het slagen in een door de bevoegde overheid erkend examen.Deze opleiding dient gevolgd te worden bij een, door de bevoegde overheid, erkende opleidingsinstelling.

Lijst van erkende opleidingscentra voor opleiding chauffeurs

De hier vermelde centra zijn deze erkend door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Voor de gegevens van de opleidingscentra erkend door de andere gewesten moet u de voor deze regio’s bevoegde diensten contacteren. U kan de opleiding volgen in de regio van uw keuze.

Formulier voor een aanvraag tot erkenning als opleidingsinstelling

Instelling

Adres

Tel./e-mail

Categorie Taal

BRAFCO

Belgische Federatie der Brandstoffenhandelaars

Léon Lepagestraat 4

1000 Brussel

Tel: 02 502 42 00

e-mail: info@brafco.be

I/II/IV

FR/NL

BRUXELLES FORMATION

Boulevard de la 2ème Armée Britannique 625 Bâtiment Touring Secours

1190 Forest

Tel: 02 247 21 90

e-mail: a.lambert@bruxellesformation.be

I/II

FR

CRESEPT

Avenue Mozart 4

1620 Drogenbos

Tel: 02 376 94 74

e-mail: info@cresept.be

I/II/IV

FR/NL

PROFESSIONAL TRANSPORT TRAINING CENTER

Havenlaan 104-106

1000 Brussel

Tel: 02 361 40 94

e-mail: info@pttc.be

I/II

FR

VDAB

Vlaamse Dienst voor ArbeidsBemiddeling

Keizerlaan 11

1000 Brussel

Tel: 02 525 02 30

e-mail: luc.delombaerde@vdab.be

I/II/IV

NL


Lijst van de erkende opleidingscentra voor opleiding veiligheidsadviseurs

De hier vermelde centra zijn deze erkend door de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. Voor de gegevens van de opleidingscentra erkend door de andere gewesten moet u de voor deze regio’s bevoegde diensten contacteren. U kan de opleiding volgen in de regio van uw keuze

Wetgeving

ADR 2015:

De tekst is ook terug te vinden op de site van het UNECE. De wijzigingen voor het ADR 2015 kunnen op deze pagina geraadpleegd worden.

Nationale afwijkingen

Formulieren

Contact

Gewestelijke Overheidsdienst Brussel
Directie Verkeersveiligheid
Vooruitgangstraat 80/1
1035 Brussel
Tel: 0800 94 001
E-mail: mobiliteit@gob.brussels
Realized by means of Brussels UrbIS®©